Download MSDS hóa chất Klenco

1. MSDS là gì?

MSDS là viết tắt của Material Data Safety Sheets. Dịch ra tiếng Việt nghĩa là: Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất là một dạng văn bản chứa các dữ liệu liên quan đến các thuộc tính của một hóa chất cụ thể nào đó. Nó được đưa ra để phục vụ cho những người cần phải tiếp xúc hay làm việc với hóa chất đó, không kể là dài hạn hay ngắn hạn các trình tự để làm việc với nó một cách an toàn hay các xử lý cần thiết khi bị ảnh hưởng của nó.

 

2. Download MSDS hóa chất Klenco

STT TÊN HÓA CHẤT NGÀY CẬP NHẬT DOWNLOAD GHI CHÚ
1 ACTION 100S 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
2 ACTION 150 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
3 ACTION 150S 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
4 ACTION 170S 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
5 CAMPAIGN 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
6 CLEAN BRIGHT 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
7 DAY BREAK 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
8 EASY CLEAN 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
9 GENTLE HANDS 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
10 GF RESTORER 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
11 KLEN 1101 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
12 KLEN 1301 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
13 KLEN 1306 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
14 KLEN 1402 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
15 KLEN 2101 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
16 KLEN 1801 01/0/2024 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
17 KLEN 2102 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
18 KLEN 2207 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
19 KLEN 897 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
20 KLEN 899 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
21 KLEN AQ BUILDER 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
22 KLEN AQ DETERGENT 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
23 KLEN PRIME 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
24 KMP 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
25 MF PREMIUM 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
26 POWER BAC 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
27 POWER BLOT 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
28 POWER BRITE 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
29 POWER BURST 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
30 POWER DELIMER 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
31 POWER DEO 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
32 POWER ENZ 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
33 POWER FLORAL 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
34 POWER FRESH 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
35 POWER LEMON 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
36 POWER LIME 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
37 POWER PLUS 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
38 POWER SANLENE 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
39 POWER SPOTTER 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
40 POWER VIEW 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
41 PREMIUM GLOSS 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
42 REVIVE 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
43 SAFE GEL 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
44 SANIFECT 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
45 SHINE ON 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
46 SPOTLIGHT 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
47 STEEL SHINE 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm
48 SUPER COATING 01/01/2022 (Xem MSDS và tải về) Đến trang sản phẩm

MSDS được MEGAPLUS tổng hợp từ Klenco (Singapore) Pte Ltd.

Trả lời